Le Petit Spa - Gabinet Kosmetyczny Gdynia | Regulamin
15703
page-template-default,page,page-id-15703,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,columns-4,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

REGULAMIN

REGULAMIN SPRZEDAŻY VOUCHERÓW PODARUNKOWYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM PETIT SPA
Obowiązuje od dnia 29.03.2020 r.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży Voucherów Podarunkowych w sklepie internetowym Petit Spa z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 151/1.
2. Treść Regulaminu udostępniona jest na stronie internetowej Petit Spa pod adresem www.lepetitspa.pl/regulaminy, w formie która umożliwia jego utrwalenie i wydrukowanie oraz w recepcji Petit Spa celem zapewnienia możliwości zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
Definicje:
a. Sprzedawca – rozumie się przez to Petit Spa w Gdyni przy ul. Morskiej 151/1,
NIP 958-012-59-28, REGON 220115900, która działając we własnym imieniu
i na własny rachunek dokonuje sprzedaży Voucherów Podarunkowych.
b. Kupujący – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną
lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zakupu Vouchera Podarunkowego
za określoną kwotę pieniężną.
c. Posiadacz Karty – Kupujący lub osoba, która przedstawia Voucher Podarunkowy w celu jej realizacji,
d. Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.lepetitspa.pl/kategoria-produktu/voucher/
e. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Vouchera Podarunkowego ze Sprzedawcą,
f. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez określenie wartości Vouchera Podarunkowego oraz sposobu dostawy i płatności,
g. Karta Podarunkowa – znak legitymacyjny, wydawany na okaziciela, zawierający określony numer seryjny uprawniający do skorzystania z usług Petit Spa z siedzibą
w Gdyni (81-222) przy ul. Morskiej 151/1 zgodnie z obowiązującym cennikiem
i wartością posiadanego Vouchera Podarunkowego.
h. Usługi – rozumie się przez to usługi oferowane przez Sprzedawcę w Petit Spa w ofercie znajdującej się na stronie internetowej www.lepetitspa.pl
i. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, którą reguluje ustawa z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2017.683 z późn. zm.)

 

ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPU VOUCHERÓW PODARUNKOWYCH
1. W celu dokonania Zamówienia i zakupu Vouchera Podarunkowego przez Kupującego niezbędny jest dostęp do Internetu, aktywne konto e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
2. Kupujący może dokonać Zamówienia i zakupu Vouchera Podarunkowego poprzez rejestrację w Sklepie i założenie konta bądź przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. Dokonanie rejestracji w Sklepie nie jest jednoznaczne obowiązkiem dokonania zakupu. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Kolejne zakupy dokonywane są przez zalogowanie na założone przez siebie konto poprzez podanie loginu (e-mail) i hasła.
3. W przypadku założenia konta w Sklepie, Kupujący obowiązany jest do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do konta. Kupujący zobowiązany jest dołożyć najwyższej staranności,
aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność
za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
4. Kupujący może w każdej chwili usunąć swoje konto. Usunięcie konta powoduje stałe
i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Kupującego z systemu internetowego Sklepu. Kupujący może wysłać w/w prośbę na adres e-mail biuro@lepetitspa.pl
5. Dokonanie zakupów w Sklepie związane jest z prawidłowym wypełnieniem Formularza zamówienia, w szczególności poprzez podanie wymaganych w Formularzu zamówienia danych osobowych, numeru kontaktowego, adresu e-mail, wyrażenie zgody na zawarcie umowy sprzedaży oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem.
6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok,
z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu.
7. W razie powzięcia przez Sprzedawcę wątpliwości, co do osoby Kupującego bądź,
co do złożonego Zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Kupującego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
8. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
a. płatność internetowa za pomocą systemu płatności TPay
b. płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w recepcji Petit Spa.
9. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru Karty Podarunkowej:
a. Wydruk elektronicznego Vouchera Podarunkowego
b. Odbiór osobisty w recepcji Petit Spa.
10. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia jeżeli:
a. Zamówienie złożono na nieprawidłowo wypełnionym Formularzu zamówień,
b. Zamówienie złożono z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
11. Po dokonaniu zapłaty Kupujący otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości email,
która zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej podany podczas składania Zamówienia.

 

VOUCHER PODARUNKOWY I USŁUGI
1. Voucher Podarunkowy jest wydawany w formie elektronicznej, jeśli był zakupiony przez internet, bądź w formie eleganckiego vouchera zapakowanego w kartonowe pudełko
z wstążką, jeśli był zakupiony w siedzibie Petit Spa.
2. Voucher Podarunkowy jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jej zakupu. Po upływie wskazanego terminu i niewykorzystania jej w całości lub w części, wartość Vouchera Podarunkowego zostaje utracona.
3. Voucher Podarunkowy opiewa na dowolną kwotę wybraną przez Klienta.
4. Voucher Podarunkowy można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności
od wartości wybranych Usług.
5. Voucher Podarunkowy nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Vouchera Podarunkowego, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych Usług.
6. Zgodnie z życzeniem Posiadacz Vouchera może dopłacić do niego wartość, jeżeli Usługa z której chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Vouchera Podarunkowego.
7. Voucher Podarunkowy uprawnia do skorzystania z dowolnie wybranych Usług z oferty
Petit Spa.
8. W przypadku utraty lub zniszczenia Vouchera Podarunkowego, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
9. W celu uzgodnienia terminu realizacji Usługi prosimy o uprzedni kontakt z recepcją pod
nr tel. 604-419-950, e-mail: biuro@lepetitspa.pl
10. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności
za umówioną Usługę będzie Voucher Podarunkowy.
11. Voucher Podarunkowy należy okazać w recepcji Petit Spa przed skorzystaniem z Usługi.
12. W przypadku braku anulowania rezerwacji usługi w ramach Vouchera Podarunkowego drogą telefoniczną, e-mailową lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, Voucher Podarunkowy zostaje uznany za zrealizowany z uwagi na okoliczność gwarancyjnego charakteru rezerwacji terminu usługi.
13. Przy płatności za pomocą systemu TPay za zakup Vouchera Podarunkowego, rezerwacji
na Usługę w ramach Vouchera Podarunkowego można dokonać dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedającego.
14. Ceny Usług podane w Sklepie są cenami brutto – zawierającymi niezbędny podatek VAT.
15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Usług do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny zamówionych Usług złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2017.683 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo
do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży tj. od dnia potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Odstąpienie dokonywane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lepetitspa.pl.
3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail z informacją o zablokowaniu kwoty na Voucherze Podarunkowym.
4. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności za zamówiony Voucher .
5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Vouchera Podarunkowego z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument powinien odesłać Voucher Podarunkowy na adres Sprzedawcy podany
w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Kupujący odeśle Kartę Podarunkową przed upływem terminu 14 dni.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Vouchera Podarunkowego.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy.

 

REKLAMACJA
1. Kupujący ma prawo do składania reklamacji dotyczących Voucherów Podarunkowych.
2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu wady w Voucherze Podarunkowym.
3. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej w recepcji Petit Spa bądź drogą mailową
na adres biuro@lepetitspa.pl
4. Zgłaszając reklamację, Kupujący powinien podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), oraz dokładny opis stwierdzonego problemu
i swojego żądania.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty jej otrzymania od Kupującego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo.
6. Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową ODR. Zgodnie z dyspozycją art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013
z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
2. Administratorem Pani/Pana (Kupującego) danych osobowych jest Sprzedawca (Petit Spa
z siedzibą w Gdyni (81-222), przy ul. Morskiej 151/1, NIP: 958-012-59-28, REGON: 220115900).
3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotu umowy
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Odbiorcą danych osobowych Kupującego będą pracownicy Sprzedającego w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
5. Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
6. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane do czasu zakończenia współpracy.
7. Kupujący Posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
8. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Kupującego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji przedmiotu umowy.

 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem – Sąd właściwy będzie ustalany w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem
na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.
5. Bezpośredni kontakt Kupującego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu lub telefonicznie na numer telefonu podany w otrzymanym e-mailu
po złożeniu Zamówienia.
6. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: biuro@lepetitspa.pl lub za pośrednictwem telefonu tel. +48 604 419 950.

Facebook